Pôžičky online 2019!

Úvery na Slovensku. Nájdite najnižšie úrokové sadzby a zvoľte si vhodné pôžičky.

Podmienky použitia

Úvod

Táto internetová stránka (MoneyGuru24.com) je vlastnená a prevádzkovaná MoneyGuru SIA (registrované v Registri Podnikov Lotyšskej republiky (RE) s registračným číslom spoločnosti 41503072001), registrovaná adresa je: Calispurva 27, Balozi, Latvia, LV-2128.
V týchto Podmienkach použitia, "my" a "naše"  určuje MoneyGuru24.com a "Vy" a "Vaše" znamená ktorákoľvek osoba s prístupom na túto stránku.

1. Hlavné

1.1. Podmienky používania regulujú použite tejto internetovej stránky. Vy tieto Podmienky použitia úplne prijímate používaním tejto internetovej stránky.

1.2. Neodporúča sa používať túto internetovú stránku v prípade, že osoba používajúca ju neprijíma Podmienky používania.

1.3. Pre používanie tejto internetovej stránky musíte mať minimálne 18 rokov.

1.4. Rezervujeme si právo na úpravu týchto Podmienok používania bez upozornenia vopred pri úpravách tejto internetovej stránky. Upravené Podmienky používania nadobúdajú platnosť v deň ich zverejnenia na tejto stránke. Nakoľko môžu byť tieto Podmienky používania pozmenené, odporúčame Vám skontrolovať si ich pri každej návšteve tejto stránky. Pretrvávajúce používanie tejto internetovej stránky znamená, že Podmienky použitia sú z Vašej strany prijímané.

2. Naše služby

2.1. Ponúkame nezávislú internetovú službu, ktorá Vám umožňuje prehliadať a porovnávať informácie o pôžičkách poskytovanými tretími stranami a uverejnenými na tejto stránke. Naša služba porovnávania je použiteľná zdarma. K Vami porovnávaným produktom si nepridávame akékoľvek poplatky alebo provízie. Naša služba Vás predstavuje tretím stranám, ktoré Vám ponúkajú pôžičky a ostatné finančné služby. Sme platení poskytovateľmi financií a služieb ako treťou stranou poplatkom a/alebo províziou za získaných zákazníkov.

2.2. Čokoľvek na tejto Stránke by nemalo byť považované za radu, odporúčanie alebo preferenciu z našej strany, nakoľko nami nie je preferovaná žiadna z finančných služieb nami porovnávaných. Informácie poskytované na tejto stránke sú určené iba na základné informačné účely a sú Vám ponúkané na výber finančnej služby, ktorá sa najviac zhoduje s Vašimi požiadavkami.  Vo vlastnom záujme by ste si mali overiť vhodnosť, adekvátnosť a správnosť Vami zvolenej finančnej služby. Pred získavaním akejkoľvek finančnej služby Vám odporúčame najskôr vyhľadať pomoc odborníka.

2.3. Čokoľvek na tejto internetovej stránke nie je určené na to, aby Vám boli ponúkané akékoľvek finančné služby alebo zmluvy o finančných službách týkajúce sa Vás.

2.4. Snažíme sa ponúkať neprerušovaný prístup na túto internetovú stránku. Neponúkame akúkoľvek záruku týkajúcu sa prístupu k internetovej stránke v prípade, že sa nás poškodenia alebo iné okolnosti zapríčiňujúce nedostupnosť stránky netýkajú. Rezervujeme si právo zabrániť, obmedziť alebo zamedziť Vášmu prístupu na našu internetovú stránku kedykoľvek je to nutné.

2.5. Rezervujeme si právo na zmenu, odstránenie, editáciu, modifikáciu, pridanie alebo odstránenie akýchkoľvek informácií, materiálov či obsahu alebo dát zobrazených na tejto internetovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zakázané použitie

3.1. Používanie stránky je Vám povolené iba pre Vaše osobné, nekomerčné účely. Táto internetová stránka môže byť sprístupnená jedine v prípade, že ju mienite používať ako súkromný jedinec alebo ako spoločnosť priamo hľadajúca finančné služby vo Vašom mene. Prístup a používanie tejto internetovej stránky za účelom iným ako osobným a nekomerčným je prísne zakázané.

3.2. Nemáte povolené používať túto stránku:

3.2.1. Akýmkoľvek nezákonným, podvodným alebo komerčným spôsobom.

3.2.2. Spôsobom, ktorý iné osoby zraňuje, ohrozuje, zastrašuje, strápňuje či narušuje ich osobnú slobodu, alebo spôsobom, ktorý narušuje súkromie inej osoby alebo je obscénny, útočný, nenávistný, nedecentný, nevhodný, neprijateľný, diskriminatívny či akokoľvek poškodzujúci podľa nášho zváženia.

3.2.3. Na výrobu, kontrolu, potvrdzovanie, aktualizovanie, modifikáciu alebo zmenu Vašich vlastných databáz alebo databáz iných osôb, ako aj akýchkoľvek spisov alebo priečinkov.

3.2.4. Spôsobom, ktorý by mohol zmeniť, modifikovať alebo falšovať akúkoľvek časť tejto internetovej stránky.

3.2.5. Spôsobom, ktorý narúša stránku, či spôsobuje bezdôvodné alebo disproporčne vysoké zaťaženie našich technických systémov a komunikácií ako to je určené nami.

3.2.6. Používaním akýchkoľvek automatických programov, procesov, robotov, prehľadávačov internetu, „data miningu“, či ich automatického sťahovania alebo používaním ostatných automatizovaných programov, procesov, systémov či softvérov prehľadávajúcich texty.

4. Práva duševného vlastníctva

4.1. Informácie, obsah, materiál alebo dáta zobrazené na tejto internetovej stránke patria nám, našim licenčným partnerom alebo zobrazeným finančným poskytovateľom. Pre Vaše osobné použitie si môžete dočasne vytlačiť, skopírovať či uložiť alebo inak uskladňovať výňatky z informácií, obsahu, materiálov alebo dát zobrazených na tejto stránke, pod nasledujúcimi podmienkami:

4.1.1. Informácie, obsah, materiály alebo dáta zobrazené na tejto internetovej stránke nesmú byť používané pre akékoľvek komerčné účely a nemal by z nich byť komerčne produkovaný zisk akýmkoľvek spôsobom bez nášho vopred odovzdaného súhlasu.

4.1.2. Je zakázané používať automatické programy, procesy, robotov, prehľadávače internetu, „data mining“, či ich automatické sťahovanie alebo ostatné automatizované programy, procesy, systémy či softvéry prehľadávajúce texty.

4.1.3. Informácie nesmú byť predávané alebo podávané akejkoľvek tretej strane.

4.1.4. V kópii musia byť zachované všetky poznámky o duševnom vlastníctve, či o kopírovaní. Nesmiete modifikovať papiere alebo digitálne kópie obsahujúce takéto informácie, obsah, materiály alebo dáta.

4.1.5. Naše meno, meno osôb nám udeľujúcich licencie, či poskytovateľov finančných služieb musí byť označené ako meno autorov daných informácií, obsahu, materiálov alebo dát.

4.2. Všetky práva MoneyGuru24.com sú vlastnené nami.

5. Obmedzenie našej zodpovednosti

5.1. Našim zámerom je poskytovanie presných a aktuálnych informácií - akékoľvek chyby, či nesprávne informácie sa snažíme napraviť ihneď po tom, čo sa o nich dozvieme.

5.2. Nie sme zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorá Vám bola spôsobená v spojení s informáciami, obsahom, materiálmi alebo dátami zozbieranými od tretích strán a zobrazených na internetovej stránke alebo inej internetovej stránke tretej strany. Nekontrolujeme, nemonitorujeme, neoverujeme a ani neschvaľujeme a varujeme Vás, že takéto informácie, obsah, materiály alebo dáta by mohli byť nepresné, nekompletné alebo neaktuálne. Je Vašou povinnosťou skontrolovať si, či sú informácie, obsah, materiály alebo dáta poskytované na stránkach presné, kompletné, správne a aktuálne.

5.3. Akékoľvek názory, pohľady, rady, hodnotenia alebo komentáre na tejto internetovej stránke alebo na akejkoľvek internetovej stránke tretej strany (ako aj obsah od používateľov)  nereprezentujú naše názory, pohľady, rady a hodnotenia. Na tento druh informácií by ste sa nemali spoliehať, nakoľko tieto nie sú nami kontrolované, monitorované, overované, či schvaľované. Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú by ste mohli utrpieť v spojení s názormi, pohľadmi, radami, hodnoteniami alebo komentármi kvôli ich presnosti, pravdivosti, či kompletnosti.

5.4. Neposkytujeme akúkoľvek záruku, že táto internetová stránka, akákoľvek stránka tretej strany alebo akékoľvek informácie, obsah, materiály alebo dáta na tejto stránke alebo na stránke tretej strany neobsahujú vírusy, spyware, škodlivý softvér, trojských koňov, červov, logické bomby alebo iný prostriedok, ktorý by mohol mať kontaminačný, škodlivý alebo deštruktívny efekt na akúkoľvek technológiu. Odporúčame Vám používať vhodný antivírusový program. Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú treťou stranou ktorýmkoľvek spôsobom menovaným vyššie.

5.5. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá Vám bola spôsobená pri používaní tejto internetovej stránky akoukoľvek udalosťou vymykajúcou sa z našej bežnej kontroly zahŕňajúc elektronický prenos informácií, obsahu, materiálov a dát cez internet a ich príjem a porozumenie ostatnými.

5.6. Nie sme zodpovední za akúkoľvek nepriamu stratu alebo škodu spôsobenú v spojení s Vašim použitím stránky (vrátane straty úspor, ktoré ste plánovali vytvoriť, straty obchodu alebo obchodnej príležitosti, či straty zárobku alebo zisku) alebo akúkoľvek inú škodu spojenú s použitím tejto internetovej stránky.

6. Zbavenie sa našej zodpovednosti

6.1. Prosíme, buďte si vedomí skutočnosti, že informácie a popisy produktov a služieb na tejto internetovej stránke nemusia reprezentovať kompletné  popisy všetkých vlastností a Podmienok použitia finančných produktov a služieb, ako aj skutočnosti, že na našej stránke nie sú prezentované všetky Vaše finančné možnosti. Ste povinní sa uistiť, že si dôkladne preštudujete všetky vlastnosti a Podmienky použitia akéhokoľvek finančného produktu alebo služby pred prihlásením sa na jeho získanie.

6.2. V prípade, že sa prihlásite k akémukoľvek finančnému produktu alebo službe, budete uzatvárať zmluvu s treťou stranou (banka, ručiteľ alebo iný druh), ktorá Vám bude ponúkať danú finančnú službu podľa jej vlastných zmluvných podmienok. Je vašou osobnou povinnosťou prečítať si, porozumieť a súhlasiť s danými zmluvnými podmienkami pred vstupom do právneho vzťahu pre získanie finančného produktu alebo služby. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú v spojení so zmluvnými podmienkami použitými pri ktorejkoľvek zmluve podpísanej Vami a treťou stranou v spojitosti s finančným produktom alebo službou.

6.3. Vaše použitie akejkoľvek internetovej stránky tretej strany bude podliehať Podmienkam použitia danej internetovej stránky. Tie Podmienky použitia a súkromia budú odlišné od týchto Podmienok použitia. Je Vašou osobnou povinnosťou prečítať si, porozumieť a súhlasiť s danými Podmienkami použitia internetovej stránky tretej strany pred samotným používaním danej internetovej stránky. Nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú v spojení s Podmienkami použitia akejkoľvek internetovej stránky tretej strany.

6.4. Akékoľvek pohľady, názory, rady alebo pomoc, ktoré sú Vám dané alebo poskytnuté treťou stranou po tom, čo ste využili túto internetovú stránku nereprezentujú naše pohľady, názory, rady alebo pomoc a nie sú nami kontrolované, monitorované, overované alebo schvaľované.  Neschvaľujeme, neodporúčame a ani nepreberáme zodpovednosť za akúkoľvek tretiu stranu, ktorá Vám ponúka akékoľvek pohľady, názory, rady alebo pomoc. Nie sme zodpovední za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú v spojení s takýmito pohľadmi, názormi, radami alebo pomocou z dôvodu ich nepresnosti, nepravdivosti alebo nekompletnosti zo strany tretej strany.

6.5. Prosíme, buďte si vedomí, že táto internetová stránka poskytuje informácie o veľkom množstve finančných produktov alebo služieb, pričom je možné, že na trhu existujú ďalšie produkty alebo služby, ktoré na tejto internetovej stránke nie sú zobrazené a mohli by byť pre Vás vhodnejšie ako tie, ktoré sú na tejto internetovej stránke zobrazené.

7. Vaše povinnosti

7.1. Ste povinní vykonať všetky odôvodnené opatrenia (zahŕňajúc vhodnú antivírusovú kontrolu), aby ste boli uistení, že akékoľvek informácie, obsah, materiály alebo dáta poskytované Vami neobsahujú vírusy, spyware, škodlivý software, trojských koňov, červov, logické bomby alebo čokoľvek iné s možným kontaminačným, deštruktívnym alebo škodlivým efektom na akúkoľvek časť tejto internetovej stránky alebo na internetové stránky tretích strán, ako aj na všetky ostatné technológie.

7.2. Ste povinní zaistiť, že všetky informácie, obsah, materiály alebo dáta, ktoré poskytujete na tejto internetovej stránke sú správne, kompletné, presné a nezavádzajúce a poskytujete všetky relevantné fakty. Nepreberáme akúkoľvek zodpovednosť za stratu alebo škodu spôsobenú v prípade, že Vami poskytnuté informácie, obsah, materiály alebo dáta sú nesprávne, nekompletné, nepresné alebo zavádzajúce, alebo ak nebudete schopní poskytnúť všetky relevantné fakty.

7.3. Predtým ako nadobudnete akýkoľvek produkt alebo službu od tretej strany ste povinní skontrolovať všetky informácie, obsah, materiály alebo dáta o Vás podané treťou stranou, aby ste zaručili, že sú správne, kompletné, presné a nezavádzajúce a že ste podali všetky relevantné fakty.  Je Vašou povinnosťou identifikovať a opraviť akékoľvek chyby v informáciách, obsahu, materiáloch alebo dátach o Vás, ktoré boli podané treťou stranou predtým, než nadobudnete akýkoľvek produkt alebo službu. Neschopnosť tak urobiť môže anulovať produkt poskytovaný treťou stranou. Nepreberáme akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek stratu spôsobenú nesprávne, nepresne alebo nekompletne, či zavádzajúco podanou informáciou, obsahom, materiálmi alebo dátami podanými treťou stranou o Vás, alebo ak ste neboli schopní poskytnúť všetky relevantné fakty.

7.4. Súhlasíte s tým, že ste zodpovední za akúkoľvek škodu, stratu, námietku, žiadosť, zodpovednosť alebo výdavok (zahŕňajúc odôvodnené právne poplatky), ktorá nám mohla byť spôsobená v spojení s Vaším použitím tejto internetovej stránky.

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2019. All rights reserved.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.